หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย เรื่อง “An Analysis and a Synthesis of Components of Social Studies Research Works in Thailand during 1964-2017” (การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบงานวิจัยทางสังคมศึกษาในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2507 - 2560) ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th Hatyai National and International Conference) และได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Best Paper Awards) ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ภาคบรรยายภาษาอังกฤษ (English Oral Presentation) จากบทความวิจัยที่นำเสนอจำนวน 168 บทความ ณ ห้องประชุม อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
แกลลอรี่