นวัตกรรมระบบล้างผักและผลไม้ด้วยฟองไมโครนาโนโอโซน ทางเลือกใหม่เพื่อความปลอดภัยทางอาหาร

30 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

          นวัตกรรมระบบล้างผักและผลไม้ด้วยฟองไมโครนาโนโอโซนเพื่อความปลอดภัยทางอาหาร (Micronanobubble Ozone Washing System for Food Safety of Fruit and Vegetable) ต้นแบบเทคโนโลยีระดับกึ่งอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดย รศ.ดร.กานดา หวังชัย สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และทีมวิจัยจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่เพื่อความปลอดภัยทางอาหารสำหรับผู้บริโภค โดยนวัตกรรมดังกล่าวนี้ ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการวิจัย “ปั้นดาว” จากศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่ปรึกษาในโครงการ

        ทั้งนี้ ตัวเครื่องนวัตกรรมดังกล่าว มีขนาดความจุปริมาตร 140 ลิตร แบบอัตโนมัติ ขนาด 156x70x93 เซนติเมตร ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากเทคโนโลยีไมโครบับเบิลโอโซน ซึ่งเป็นมิติใหม่ของคนไทยในการนำมาใช้ในการล้างผักผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว ที่สามารถลดการสะสมของจุลินทรีย์ โดยเฉพาะแบคทีเรียก่อโรค ได้ถึงร้อยละ 90และสารพิษกำจัดแมลงตกค้างโดยเฉพาะกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต และคาร์บาเมทที่มีการใช้กันมากในปัจจุบันได้ถึงร้อยละ70 ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถล้างผักหรือผลไม้ได้ปริมาณมาก ประหยัดน้ำ และใช้เวลาในการล้างเพียง 15 นาทีต่อการล้างหนึ่งครั้ง อีกทั้งช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ให้สดได้นานขึ้น มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นระบบที่ได้การยอมรับจากระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้านการจัดการโรงคัดบรรจุ และผ่านการทดสอบจากผู้ใช้งานจริงมาแล้วอีกด้วย

แกลลอรี่