พิธีลงนามบันทึกข้อคกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตรกับคณะแพทยศาสตร์

26 ตุลาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว มีระยะเวลา 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทั้งสองฝ่ายได้บูรณาการการทำงานร่วมกันทางด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ในการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการและความเป็นเลิศระหว่างกัน โดยกิจกรรมที่มีแผนจะพัฒนาร่วมกันครอบคลุมทั้งกิจกรรมด้านการศึกษา การวิจัยเชิงบูรณาการ และการพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหารและสุขภาพ
แกลลอรี่