CMU Library Training เดือนเมษายน 2566

30 มีนาคม 2566

สำนักหอสมุด

       สำนักหอสมุดจัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ (CMU Library Training) ประจำเดือนเมษายน 2566 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom
       ลงทะเบียนได้ที่ http://cmu.to/cmultraining อบรมพร้อมทำแบบประเมินหลังการอบรม รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักหอสมุด

หมายเหตุ: สำหรับในบางโปรแกรมขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากต้องใช้อีเมลมหาวิทยาลัยในการเข้าใช้งาน

แกลลอรี่