ICDI ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพ อาจารย์อุดม ฉัตรศิริกุล

15 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีบำเพ็ญกุศลศพ อาจารย์อุดม ฉัตรศิริกุล อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บิดาของอาจารย์จุฑารัตน์ ฉัตรศิริกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ณ วัดป่าแพ่ง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566
แกลลอรี่