รับสมัครผู้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหารจานเดียว ภายในห้องอาหาร หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

28 เมษายน 2565

คณะพยาบาลศาสตร์


ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกผู้เช่าสถานที่ในห้องอาหาร หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ข้อมูลทั่วไป

- สถานที่จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ร้านอาหารจานเดียว ได้แก่ ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ ข้าวคลุกกะปิ ก๋วยจั๊บ ณ บริเวณในห้องอาหาร หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
- ขนาดพื้นที่ร้านมีเนื้อที่ทั้งหมด 9.1 ตารางเมตร
- วัน เวลาให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 14.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

- เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สนใจดำเนินการ
- เป็นผู้ดำเนินกิจการ และควบคุมรับผิดชอบร้านด้วยตนเอง จะให้ผู้อื่นมาดำเนินกิจการแทนไม่ได้
- มีประสบการณ์ดำเนินกิจการหรือกำลังดำเนินกิจการเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านการขาย/การบริการโดยตรง
- มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคติดต่อร้ายแรงอยู่ก่อนวันยื่นสมัคร หรือตรวจพบภายหลังจากการเข้าดำเนินการร้านค้า
- ไม่เคยถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ผิดสัญญา หรือถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
- เป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการ ตามข้อบังคับสุขาภิบาลอาหาร ของกรมอนามัย อย่างเคร่งครัด


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร


- ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกเช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป ติดต่อขอรายละเอียด พร้อมยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ในเวลา ราชการ เวลา 08.30 - 16.30  น. ณ หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-935026, 053-949092

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นความประสงค์ในการสมัคร


- ใบยื่นความประสงค์ตามแบบที่กำหนด จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ใบ
- ใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรองการตรวจโรคซึ่งตรวจมาแล้ว ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันยื่นสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) จำนวน 1 ฉบับ
- ข้อเสนอด้านเทคนิค ประกอบด้วย สินค้าและบริการที่จะจัดให้มีพร้อมราคาและรูปภาพ รูปแบบสถานที่และแผนการบริหารจัดการการดูแลบำรุงรักษาสถานที่ ระบบกำจัดขยะและของเสีย จำนวน 1 ชุด


กำหนดการและเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก

- ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้ครบถ้วน
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และทางเว็บไซต์  www.nurse.cmu.ac.th
- กำหนดการพิจารณาคัดเลือก (โดยวิธีการสัมภาษณ์) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 1 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
- ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทางเว็บไซต์  www.nurse.cmu.ac.th  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกถือเป็นข้อยุติ ผู้ยื่นความประสงค์จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากคณะพยาบาลศาสตร์มิได้ หากมีเหตุอันเชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอพิจารณาดังกล่าวกระทำโดยไม่สุจริต เช่น การยื่นข้อเสนออันเป็นเท็จ เป็นต้น คณะกรรมการจะพิจารณายกเลิกข้อเสนอดังกล่าว


การทำสัญญา

- อายุสัญญา มีอายุ 4 เดือน โดยให้ดำเนินกิจการได้นับตั้งแต่วันทำสัญญา
- นัดทำสัญญา กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาทำสัญญาในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.


การชำระเงินค่าเช่าสถานที่และหลักประกันสัญญาเช่า

- การชำระค่าเช่าสถานที่ ดังนี้
- อัตราค่าเช่า ตามพื้นที่และ ราคาที่คณะพยาบาลศาสตร์กำหนดในประกาศ (โดยชำระค่าเช่าไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไปทุก ๆ เดือน หากเกินกำหนดจะต้องชำระเบี้ยปรับ เป็นรายวัน ตามอัตราที่กองกฎหมายกำหนด
- ค่าจัดเก็บขยะ เดือนละ 150 บาท
- ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ตามการใช้งานจริง ในอัตราตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักประกันสัญญาเช่า ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระเงินในวันทำสัญญา ดังนี้
- ประกันค่าเช่าร้าน (3 เท่าของเงินค่าเช่า)
- ประกันค่าขยะ (3 เท่าของเงินค่าขยะ)
- ประกันค่าไฟฟ้า 2,000 บาท
- ประกันค่าประปา 2,000 บาท
- การชำระค่าบริหารจัดการสัญญาเช่า ประจำปี จำนวน 100 บาท


ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์


แกลลอรี่