เปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 ((4th TESO)) ที่คณะวิทย์ มช. เยาวชนผู้แทนศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ร่วมประชันความสามารถ เพื่อก้าวสู่เวทีโอลิมปิกโลก

20 พฤษภาคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

             วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th Thailand Earth Science Olympiad (4th TESO)) ณ ห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการมูลนิธิ สอวน. เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน โดยมี รองศาสตราจารย์ เย็นใจ สมวิเชียร กรรมการบริหารมูลนิธิ สอวน. ผู้แทนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ครู อาจารย์ และนักเรียนผู้แทนศูนย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และศูนย์ สอวน. สาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ทั่วประเทศ

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ถือเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยธรรมชาติของโลกทั้งระบบ ตั้งแต่การกำเนิด ลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบของโลก ระบบน้ำ ระบบอากาศ การเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลก ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในโลก การค้นคว้าเทคโนโลยีในการสำรวจโลก และการศึกษาดาวเคราะห์และปฏิสัมพันธ์ของโลกกับดาวดวงอื่นๆ ดังนั้น วิทยาศาสตร์โลกถือเป็นสาขาที่อาศัยการบูรณาการองค์ความรู้หลายสาขาวิทยา ทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Earth Science Olympiad: IESO) ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 หลังจากนั้นก็ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำทุกปี

ในปี พ.ศ. 2567 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เพื่อเฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงภาควิชาธรณีวิทยา โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังว่าการแข่งขันฯ จะก่อให้เกิดเครือข่ายนักเรียนที่มีทักษะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยในการเรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งแรงใจเชียร์เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และร่วมกันผลักดันให้เด็กไทยให้มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการให้ทัดเทียมนานาประเทศ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook : 4th Thailand Earth Science Olympiad: 4th TESO


แกลลอรี่