มอบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี

21 ธันวาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศเกียรติคุณ แก่ นางสาวณัฐวรรณ รุกขชาติ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รหัสนักศึกษา 621510092 และนาย ฌัลล์ชล ณ ลำพูน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสนักศึกษา 620110253 เนื่องจากนักศึกษาเก็บเงินได้จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และได้นำส่งคืนเจ้าของ เพื่อยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องรับรอง อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่