CMUBS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทำ VDO การสอนสำหรับอาจารย์ เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้สนุกสนานน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม

25 พฤษภาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ศูนย์พัฒนาการสอน งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณาจารย์ภายในคณะฯ ในหัวข้อ “เทคนิคสำหรับการทำ VDO การสอน” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเชิญ อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต อาจารย์จากสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มจธ.) เป็นวิทยากรให้ความรู้ แนะนำเครื่องมืออุปกรณ์ สาธิตวิธีการทำ VDO ที่ช่วยให้การสอนน่าสนใจมากขึ้น พร้อม Workshop ลงลึกด้านเทคนิคตัดต่อเพื่อเพิ่มคุณภาพและการปรับแต่งลูกเล่นต่าง ๆ ของ VDO เพื่อให้คณาจารย์สามารถนำเทคนิควิธีการต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการจัดทำ VDO การสอนแก่นักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพพร้อมกระตุ้นให้เกิดการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

การอบรมดังกล่าว นับเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมและเข้ากับยุคสมัย โดยเอื้ออำนวยให้นักศึกษาสามารถใช้ทบทวนความรู้ได้เอง รวมถึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้เรียนในพื้นที่ห่างไกลได้อีกด้วย

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ