การประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มช.

20 มกราคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง หัวหน้าศูนย์ฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดประชุม ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของศูนย์ฯ รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านจุลินทรีย์ โดยนักวิจัยชั้นนำของประเทศไทย ทั้งนักวิจัยด้านเห็ดรา โรคพืช จุลินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย เกษตรกร และผู้สนใจ ในการนำไปเป็นแนวทางการศึกษาวิจัย รวมทั้งนำไปพัฒนาอาชีพหรือส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยในปี 2563 นี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ยังมีเป้าหมายที่จะเดินหน้าทำผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ สู่พันธกิจที่ตั้งไว้ คือ "ชุมชนพึ่งพาได้ นักวิจัยยั่งยืน ตามแผนเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียว ((Bio-Circular-Green : BCG)"แกลลอรี่