พิธีเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "สุขภาพดี ชีวีมีสุข" (HEALTHY AGGIE LIFE)

21 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "สุขภาพดี ชีวีมีสุข" (HEALTHY AGGIE LIFE) ตามโครงการ Healthy CMU และโครงการแกนนำสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาลัยแห่งสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู ผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์ ชี้แจงวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการฯ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุญญาวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่