ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Measures of Oxidative Status Markers in Relation to Age, Sex, and Season in Sick and Healthy Captive Asian Elephants in Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals (Published : 5 May 2023)

9 พฤษภาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Measures of Oxidative Status Markers in Relation to Age, Sex, and Season in Sick and Healthy Captive Asian Elephants in Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals (Published : 5 May 2023) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.231

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2076-2615/13/9/1548

งานวิจัยเรื่อง Measures of Oxidative Status Markers in Relation to Age, Sex, and Season in Sick and Healthy Captive Asian Elephants in Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ภาวะเครียดออกซิเดชันเป็นสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ในสัตว์และมนุษย์ ทำให้เกิดเนื้อเยื่อเสียหายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การศึกษาในมนุษย์พบว่ามีหลายปัจจัยที่สามารถทำให้เกิดภาวะนี้ได้ แต่การศึกษาในช้างในปัจจุบันยังค่อนข้างน้อย

การศึกษานี้ตรวจวัดค่าดัชนีบ่งชี้ภาวะเครียดออกซิเดชันในซีรั่มหลายชนิดและรวมถึงดัชนีชี้วัดความเครียด (สารเมตาบอไลต์กลูโคคอร์ติคอยด์ในอุจจาระ) เพื่อตรวจสอบผลกระทบของอายุ เพศ ฤดูกาลเก็บตัวอย่าง และปัจจัยของโรคในช้างเลี้ยงเอเชียในประเทศไทย

ผลการศึกษาพบว่าอายุและฤดูกาลมีอิทธิพลต่อดัชนีทางชีวภาพดังกล่าว และควรนำมาพิจารณาในการแปลผลข้อมูล ในขณะที่เพศของช้างไม่ส่งอิทธิพลรบกวน ในด้านสุขภาพพบว่าลูกช้างที่แสดงอาการติดเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ที่ก่อให้เกิดภาวะเลือดออกมีการเปลี่ยนแปลงของดัชนีภาวะเครียดออกซิเดชันมากที่สุด ซึ่งเป็นการยืนยันว่าภาวะดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องอย่างมากในลูกช้างที่ติดเชื้อไวรัสนี้
แกลลอรี่