คณะวิทยาศาสตร์ มช. จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รวมกว่า 2 ล้าน 4 แสนบาท

8 ตุลาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์

         คณะวิทยาศาสตร์ จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รวม 145 ทุน รวมเป็นเงิน 2,484,400 บาท

           สำหรับปีการศึกษา 2564 นี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐที่เข้มงวด คณะวิทยาศาสตร์จึงงดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้แทนอาจารย์แต่ละภาควิชา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ อีกทั้งยังมีทุนที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นอีกจำนวนหนึ่ง

โดยในปีนี้มีผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 145 คน และทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ จำนวน 72 คน เป็นจำนวนเงินจัดสรรทั้งหมด 3,044,400 บาท

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ทั้งอดีตผู้บริหาร ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีรายนาม ดังนี้

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวีศักดิ์ - รองศาสตราจารย์เกศิณี ระมิงค์วงศ์
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย-รศ.พญ.โสภา วัฒนานิกร
3. ศิษย์เก่ารหัส 20
4. คุณนิพล อมรเทพรักษ์ ศิษย์เก่ารหัส 20
5. คุณเจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล ศิษย์เก่ารหัส 20
6. คุณวิโรจน์-คุณศิริพรรณ บุญอริยะ ศิษย์เก่ารหัส 20
7. คุณคุณวุฒิ-คุณวิภารัตน์ วัฒนกิจ ศิษย์เก่ารหัส 28 และเจ้าของทุน อ.ศักดิ์- อ.ดาณี วัฒนกิจ
8. คุณสุมาลิน ทาคำ เจ้าของทุนคุณพ่อบุญสม ทาคำ
9. คุณธนากร บุญโพธิ์ทอง ศิษย์เก่ารหัส 27
10. ดร.วิศนี ด่านวิวัฒน์ ศิษย์เก่ารหัส 28
11. คุณชัยสิทธิ์ อัจฉริยาภรณ์ ศิษย์เก่ารหัส 29
12. คุณสุขเกษม เหลืองทองคำ ศิษย์เก่ารหัส 31
13. คุณวรรณทนา ลีลาภัทร์ ศิษย์เก่ารหัส 28
14. คุณเฉลิมศรี มาโนชนฤมล ศิษย์เก่า รหัส 35
15. คุณดรุณี โตสมภาค
16. คุณพิพัฒน์ ศรีอุปโย เจ้าของทุนจากผู้กองมะขาม-พันเอกศิวัช ศรีอุปโย และคุณสุธีวรรณ ศรีอุปโย
17. อาจารย์เบญจมาศ ปัญญางาม เจ้าของทุนคุณบุญมา ปัญญางาม
18. ผศ.วรารัตน์ งามอริยะกุล เจ้าของทุนคุณเอื้อมพร โออริยกุล
19. ผศ.สาธิต ปิยนลินมาศ
20. นายแพทย์วรเทพ คานีเยาว์ เจ้าของทุน คุณมาโนช-ดวงจันทร์-วรพจน์ คานีเยาว์
21. คุณวรวุฒิ รุ่งรวีธรรม
22. ผศ.ดร.พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์
และขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุนอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้กล่าวนาม

ทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ จะเป็นทุนสนับสนุนให้นักศึกษาศึกษาเล่าเรียนได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพ รวมทั้งยังสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ด้วย บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะวิทยาศาสตร์จะได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่านในการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องในปีถัดไป

แกลลอรี่