คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม EdPEx National Forum for Excellence : Ten Years and Counting

24 พฤศจิกายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการประชุม EdPEx National Forum for Excellence : Ten Years and Counting จัดโดยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นแบบอย่างหรือประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์การดำเนินงานและบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังได้ร่วมอภิปราย ในหัวข้อ "Synergy Session: “The Futuristic Pursuit toward Excellence" เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:00 – 16:30 น. ณ โรงแรมเซนจูรีพาร์ค กทม.
แกลลอรี่