ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหลักสูตรดีเด่น ประเภทหลักสูตรยอดนิยม (Popular Vote) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหลักสูตรดีเด่น
ประเภทหลักสูตรยอดนิยม (Popular Vote) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่