งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม KM TO SHARING เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน

26 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

         บุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM TO SHARING โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านแนวทาง ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และงานด้านสหกิจศึกษา ร่วมกับส่วนงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ จำนวน 10 คณะ ประกอบด้วย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คณะบริการธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะการสื่อสารมวลชน เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นต่อไป เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่


แกลลอรี่