เปลี่ยนแปลงวันลงคะแนนเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา มช. จาก 14 มี.ค. 2562 เป็น 26 มี.ค. 2562

14 มีนาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งดการเรียนการสอนและมาตรการสืบเนื่องจากสถานการณ์ หมอกควัน ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยให้งดการเรียบการสอนระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 และของดการใช้หรือให้บริการในพื้นที่โล่งแจ้งที่สุ่มเลี่ยงต่อหมอกควัน นั้น 

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการบริหารสโมสร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบด้านสุขภาพของนักศึกษา และบุคลากร จึงเปลี่ยนแปลงประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 เรื่อง รายละเอียดในการดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ค. 2561 ดังนี้


1. กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 14 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในวัน - เวลาราชการ ทั้งนี้ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ให้แต่ละหน่วยเลือกตั้งพิจารณาความเหมาะสม และจัดทำประกาศ วันเลือกตั้งล่วงหน้าให้นักศึกษาในสังกัดทราบโดยทั่วกัน


2. กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยตรงและลับ ในวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งตามประกาศๆ และให้นับบัตรเป็นคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ อาคารพลศึกษา 1 (โรงยิมกลาง) งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป


ทั้งนี้ให้ขยายระยะเวลาประขาสัมพันธ์การเลือกตั้งไปจนถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 23.00 น.


ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562
 

แกลลอรี่