คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันจากกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค

20 กรกฎาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค และคณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันจากกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา อภิปัญญาโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ คุณกมลวรรณ แสงสุวรรณ คุณณัฏฐิรา อรุณรัตนดิลก และ คุณทิพวัลย์ หงษ์พงษ์ ในการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (รังสีเทคนิค) ปรับปรุงปี 2565 โดยทางภาควิชาได้นำเสนอผลการดำเนินงาน พาเยี่ยมชมการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ณ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
แกลลอรี่