ทีมผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมงานสัมมนา Digitizing Business with Ai & IoT เรียนรู้แนวทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Ai)

1 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานสัมมนา Digitizing Business with Ai & IoT เรียนรู้แนวทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Ai) พร้อมติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ในการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการสั่งการ ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยทีมงานจาก บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และการสัมมนาในหัวข้อ Advanced security inside the data center network โดยทีมงานจาก บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
แกลลอรี่