โครงการฝึกการอบรม SDGs Workshop : Future Proofing Your Organization

29 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด โครงการฝึกการอบรม SDGs Workshop : Future Proofing Your Organization มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้อง Co-Meeting Space for Synergy Project ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่