รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและพบปะกับผู้นำนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

19 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและพบปะกับผู้นำนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและพบปะกับผู้นำนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ สวัสดิภาพและการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯ ตลอดทั้งพูดคุยถึงความคาดหวังของนักศึกษาต่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่