ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน อุดหนุนการศึกษา TCAS รอบที่ 1

9 กุมภาพันธ์ 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน อุดหนุนการศึกษา TCAS รอบที่ 1 ประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ในระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร (4 ปี) มูลค่า 32,000.- บาท จำนวน 5 ทุน 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช. โทร. 053-944641-2
แกลลอรี่