ICDI ร่วมกับ สอวช. หารือความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม

8 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. อาจารย์ ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติฯ และผู้เชี่ยวชาญด้าน Cross Border E-Commerce พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติฯ ให้การต้อนรับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) คุณเบญจมาศ มหาวงศ์ขจิต ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ คุณทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ในโอกาสนำคณะผู้บริหารและคณะทำงานจาก สอวช. สป.อว. และสำนักงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชม Yunda Express Chiangmai บริษัทรับบริการขนส่งสินค้าไทย-จีน ซึ่งเล็งเห็นว่าการขนส่งเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาช่องทางการการค้าอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน (Cross Border E-Commerce China: CBEC) การผลักดันความร่วมมือในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา e-Commerce ของคนไทยต่อไป
แกลลอรี่