สำนักหอสมุดแจ้งการชำระหนี้สินและคืนหนังสือ ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา (ก่อนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566)

16 พฤศจิกายน 2566

สำนักหอสมุด

      สำนักหอสมุดแจ้งการชำระหนี้สินและคืนหนังสือ สำหรับนักศึกษาที่ค้างชำระค่าปรับและค้างส่งหนังสือคืนห้องสมุด ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา (ก่อนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566) โปรดส่งคืนหนังสือและชำระค่าปรับ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
      กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีหนี้สินต่อสำนักหอสมุด นักศึกษาจะถูกระงับการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/2566

แกลลอรี่