ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการใช้พื้นที่และการจัดการหลักสูตร School of Sustainable Sciences and Engineering ภายในศูนย์การศึกษาฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน 
แกลลอรี่