นศ.รังสีเทคนิคชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มช. เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกงานทางคลินิก ณ Seoul National University Hospital ประเทศเกาหลีใต้

11 มีนาคม 2567

คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชณีย์ พัดงาม อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นางสาวอโฬชา ธีรกีรยุต นางสาวณิชนันทน์ ล้วนเนตรเงิน และ นางสาวปิยธิดา ผ่องศรี เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกงานทางคลินิก ณ ต่างประเทศ รวมทั้งหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและการเรียนการสอน ณ Seoul National University Hospital ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้โครงการ SNUH Radiology Internship Program 2024 โดยนักศึกษามีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 4 - 22 มีนาคม 2567 ณ ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2567
แกลลอรี่