แสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปีพ.ศ. 2566

7 กุมภาพันธ์ 2567

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปีพุทธศักราช 2566

รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.วรพล ยะมะกะ นักวิจัยดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย เขียวงามดี นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น

Ms.YUTING XUE
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง "การวิเคราะห์เชิงปริมาณของคุณภาพชีวิตและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบริบทของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของสาธารณรัฐประชาชนจีน"

คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต
Associate Professor Dr.JIANXU LIU
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก

Ms. LINLIN YAO
วิทยานิพนธ์เรื่อง "ผลกระทบของความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน"

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภารวี มณีจักร
รองศาสตราจารย์ ดร.วรพล ยะมะกะ
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่