นายสัตวแพทย์ พีรวิชญ์ จงรัตนเมธีกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) ได้รับทุนโครงการ International Internship Pilot Program National Science and technology Council เพื่อศึกษาวิจัยระยะสั้น ณ National Taiwan University ประเทศไต้หวัน

26 กันยายน 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ นายสัตวแพทย์ พีรวิชญ์ จงรัตนเมธีกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) ได้รับทุนโครงการ International Internship Pilot Program National Science and technology Council เพื่อศึกษาวิจัยระยะสั้น ณ National Taiwan University ประเทศไต้หวัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ รักธรรม เมฆไตรรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์


แกลลอรี่