อบรมการตรวจประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบเอกสารคุณภาพ ISO 9001 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร

29 ตุลาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดอบรมการตรวจประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบเอกสารคุณภาพ ISO 9001 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การปรับเวอร์ชั่นระบบเอกสารคุณภาพจาก ISO9001:2008 เป็น ISO9001:2015” และ “เทคนิคในการตรวจประเมิน” และคุณปิยะนุช สวัสดี เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำระบบเอกสารคุณภาพ ISO 9001 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี หัวหน้างานฯ และบุคลากรจากทุกหน่วยงานในสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร และผ่านระบบ Zoom Meeting
แกลลอรี่