ร่วมต้อนรับและประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

27 มกราคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ. ดร. พิชญา พูลลาภ รองคณบดี ผศ. ดร. สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี และ ผศ. ดร. พิไลรัก อินธิปัญญา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับอธิบดีพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการที่ผ่านมา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่พบที่สามารถมาช่วยกันปรับปรุงและพัฒนาร่วมกัน รวมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกรมฯ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติแก่ประเทศกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Course) เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางวิชาการแก่ประเทศที่ต้องการองค์ความรู้ในด้านต่างๆ
แกลลอรี่