ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

4 สิงหาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน 63 คน จากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี ในโอกาสที่เข้าฟังบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน และเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนการสอนในคณะฯ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการประดิษฐ์และก่อสร้างจากหุ่นยนต์ (ARCH Fab Lab) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่