สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.ขอเชิญชวนบริจาค “กองทุนคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่น” ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยจาก PM2.5

30 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมานานกว่าสองทศวรรษปัญหาหนึ่งคือปัญหาฝุ่นควันพิษ PM2.5 ในภาคเหนือ ที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต้องสัมผัสหรือได้รับฝุ่นควันพิษ PM2.5 ในระดับสูงเข้าไปในร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ กำหนดให้ปัญหามลภาวะทางอากาศจากฝุ่นควันพิษ PM2.5 เป็นปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญเร่งด่วนที่จะให้การสนับสนุน จึงจัดตั้ง “กองทุนคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่น” ขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานลดปัญหาการสัมผัสหรือได้รับฝุ่นควันพิษ PM2.5 สำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยง

             สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันพิษ PM2.5 ในภาคเหนือส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ถึงแม้ทุกภาคส่วนจะพยายามแก้ไขปัญหาเพื่อลดปริมาณฝุ่นควันพิษอย่างเข้มแข็งแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถจัดการได้ในระยะเวลาอันสั้น จึงมีการจัดตั้ง “กองทุนคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่น” ขึ้น โดยเป็นกองทุนที่มีเป้าหมายสำคัญที่จะบูรณาการองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่ได้จากการดำเนินการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องของสถาบันฯ ร่วมกับการรวบรวมทรัพยากรจากผู้มีจิตศรัทธาที่ตระหนักในปัญหาและเห็นคุณค่าของการสนับสนุนชุมชนที่ประสบปัญหาฝุ่นควันพิษ นำไปพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาการสัมผัสหรือได้รับฝุ่นควันพิษ PM2.5 สำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งขาดทั้งโอกาส งบประมาณ และการสนับสนุนทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเพียงพอ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2562-2566) ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดปริมาณ PM2.5 เป็นจำนวนมากกว่า 280 จุด ทั่ว 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแพลตฟอร์ม NTAQHI (Northern Thai Air Quality Health Index) อีกทั้งให้การสนับสนุนการศึกษาและวิจัยของบุคลากรสถาบันฯ หรือบุคคลอื่นในการป้องกันหรือลดผลกระทบจากการสัมผัสหรือได้รับฝุ่นพิษ PM2.5 ของประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน

            ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาที่ตระหนักในปัญหาและเห็นคุณค่าของการสนับสนุนชุมชนที่ประสบปัญหาฝุ่นควันพิษ บริจาคเงิน และ/หรือ อุปกรณ์ในการจัดทำคลีนรูมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนต่างๆในภาคเหนือ ในชื่อบัญชี "กองทุนคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่น" โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 566-3-04429-9

            ทั้งนี้ ผู้ที่บริจาคเข้ากองทุนคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยแจ้งชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ของผู้บริจาค และหลักฐานการโอนเงินเข้ามาที่ LINE official account "คืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่น" เพื่อดำเนินการรับใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีต่อไป

           ผู้สนใจสามารถติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ,RIHES CMU (https://www.facebook.com/rihescmufanpage) หรือโทร 053 936 148 ต่อ 888 หรือ 085 715 3459

แกลลอรี่