แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาหัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค

1 กันยายน 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค" 
แกลลอรี่