สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

20 พฤษภาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่