ต้อนรับอธิบดีกรมยุโรป และคณะ

25 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป และคณะเจ้าหน้าที่กรมยุโรป ในโอกาสที่มาร่วมประชุมปรึกษาหารือกับแนวทางการดำเนินความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาคยุโรป สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานของกรมยุโรป ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบภาพรวมความสัมพันธ์ และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากภูมิภาคยุโรป มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของไทย ให้มีความก้าวหน้าตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุม ตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่