การอบรม เรื่อง การใช้เครื่องอบโอโซนและการสวมใส่-ถอดชุด PPE เบื้องต้น

24 พฤษภาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเรื่อง การใช้เครื่องอบโอโซนและการสวมใส่-ถอดชุด PPE เบื้องต้น แก่พนักงานบริการทั่วโป เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ทีมวิทยากรโดย ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว และทีม AMS-IBC ได้แก่ ผศ.ดร.พลรัตน์ พันธุ์แพ ผศ.ดร.ณัฐ จีรา อินต๊ะใส ผศ.ดร. กัญญา ปรีชาศุทธิ์ และทนพญ.วาสนา พิโลนพงศธร ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 6 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ซึ่งคณะเทคนิคการแพทย์ เล็งเห็นและห่วงใยความปลอดภัยต่อนักศึกษาและบุคลากร จึงมีมาตรการป้องกันจัดการอบโอโซนฆ่าเชื้อตามห้องเรียน และสถานที่ต่างๆ ภายในคณะฯ ตลอดเดือนเมษายนนี้
แกลลอรี่