คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับรางวัลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

25 มกราคม 2564

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับรางวัลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่