สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย

20 มีนาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา และ อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อความสมดุลของคุณภาพชีวิต (071413) ได้นำนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับโลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาครูสังคมศึกษา เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และภารกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบบการธนาคาร สภาวะเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน สถานการณ์ทางการเงินของไทย การค้าระหว่างประเทศ และอื่นๆ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

แกลลอรี่