พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566ด้

7 กันยายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

            คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสนคำ นุเสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน และคุณพร้อมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผู้มีอุปการคุณเข้าร่วมพิธีมอบทุนด้วย

สำหรับในปีการศึกษา 2566 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ทุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 และกองทุนพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ รวม 2,550,000 บาท นอกจากนั้นยังได้รับทุนจากผู้มีอุปการคุณรวมเป็นเงิน 1,858,200 บาท

ในปีการศึกษา 2566 นี้ ผู้สนใจยื่นใบสมัคร จำนวน 212 คน คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้แทนอาจารย์แต่ละภาควิชา ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโดยการตรวจสอบข้อมูลจากใบสมัคร และการสัมภาษณ์ ทั้งนี้มีผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 197 ทุน และเป็นจำนวนเงินจัดสรรทั้งหมด 4,408,200 บาท และทุนที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือหน่วยงานอื่นอีกจำนวนหนึ่ง

คณะวิทยาศาสตร์ ขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ทั้งอดีตผู้บริหาร ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่ร่วมบริจาคเงิน และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ เพื่อหารายได้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา เพื่อให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้
แกลลอรี่