พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี

31 มกราคม 2562

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี เมือวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : http://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_activity_detail/20575
แกลลอรี่