ผู้แทนจากบริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี. เอเชีย) จำกัด (อีสท์ เวสท์ ซีด) จ. เขียงใหม่ เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.

20 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

ดร. ยืนหยัด ธีระวัฒน์สกุล ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้แทนจากบริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี. เอเชีย) จำกัด (อีสท์ เวสท์ ซีด) จ. เขียงใหม่ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อมอบเงินสนับสนุนงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 จำนวน 100,000 บาท และนำกระเช้ามาสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.agri.cmu.ac.th/.../info_activity_detail/22728

แกลลอรี่