พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 20

25 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 20 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี เป็นประธาน ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ประธานหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน การอบรมจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิคการบริการและขั้นตอนต่างๆ ในการจัดบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งได้แนวทางในการดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนดไว้ นอกจากนี้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดบริการและดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 1 - 17 ตุลาคม 2562


เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1146572
แกลลอรี่