ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

3 ตุลาคม 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ที่ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง กระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมธิลเซลลูโลสจากเศษเหลือทางการเกษตร
แกลลอรี่