บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา

8 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถุึง วันที่ 15 ตุลาคม 2564
แกลลอรี่