เครือข่าย TRBS Net ผนึกกำลังจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น

30 เมษายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 9 เมษายน 2567 เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (TRBS Net) ผนึกกำลังจัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนิสิต นักศึกษา และกิจกรรมสโมสรนิสิต นักศึกษา เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาค ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5 ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสโมสรนักศึกษาจาก 4 สถาบันเครือข่าย (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและสานสัมพันธ์เครือข่าย โดยมี รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในฐานะสถาบันผู้จัดกิจกรรม

ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยนายกรชิต พิชัย หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำบุคลากรและนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งวันที่ 9-11 เมษายน 2567 โดยได้ร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมการแสดงสานสัมพันธ์ การรับฟังเสวนาในหัวข้อ “กิจกรรม..เด็กบริหารธุรกิจ” จากผู้บริหารและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การนำเสนอ “Best Practice / Best Project” ของสโมสรนิสิต นักศึกษา กิจกรรม KKBS Songkran Day รดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีไทย กิจกรรมระดมสมอง และกิจกรรมศึกษาดูงาน ซึ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่