อบรมการปั้นโมเดลและสร้างเทคโนโลยี AR

23 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน ห้องเรียนเตรียมวิศวกรคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในหัวข้อ การปั้นโมเดลและสร้างเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) โดยใช้โปรแกรม Assemblr Eucation และ โปรแกรม Vectary เพื่อเสริมประสบการณ์ในการสร้างเทคโนโลยี AR และการปั้นโมเดล โดยมี อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่