อาจารย์ และนักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2563

4 กุมภาพันธ์ 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 นั้น ในการนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้อนุมัติให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 47 เรื่อง ในสาขาวิชาการต่าง ๆ รวม 12 สาขาวิชาการ โดยอาจารย์และนักศึกษา อก.มช. สามารถคว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ได้ดังนี้

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การผลิตไซโลโอลิโกแซกคาไรด์และไบโอเอทานอลจากซังข้าวโพดโดยวิธีทางเอนไซม์ : Enzymatic Productions of xylooligosaccharide and bioethanol from corncob”

โดย ดร.พินพนิต บุญช่วย สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
แกลลอรี่