ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

9 ธันวาคม 2565

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทางเว็บไซต์ www.eqd.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด

ข้อมูลโดย : www.eqd.cmu.ac.th