นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

19 กันยายน 2565

คณะพยาบาลศาสตร์


นายจีระศักดิ์ หุ่นเก่า นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 รหัสประจำตัว 631210033 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ จาก คุณจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565

แกลลอรี่