คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับบริษัท เพ็ทมาร์ท เชียงใหม่ จำกัด ในโอกาสมอบเงินจำนวน 15,000 บาท สมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

6 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณวิรมน ยิ่งเจริญ จากบริษัท เพ็ทมาร์ท เชียงใหม่ จำกัด ในโอกาสมอบเงินจำนวน 15,000 บาท สมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลแก่สัตว์ป่วยยากไร้ รวมถึงเพิ่มศักยภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565
แกลลอรี่